Page 10 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 10

10                                                                                                                 11
     TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

     AKU VIKSTRÖM                                                         Vuoden viimeisellä kvartaalilla organisoimme ravintola-


                                                                   liiketoimintasegmenttimme neljän liiketoiminta-alueen
                                                                   mukaisesti: ruokaravintolat, yökerhot ja viihderavintolat,
                                                                   fast casual -ravintolat sekä kansainväliset ravintolat .
                                                                   Ruokaravintola- ja fast casual -segmentit performoivat
                                                                   vuonna 2018 odotusten mukaisesti hyvin, sen sijaan yö-
                                                                   kerho- ja viihderavintolasegmentti jäi hieman loppuvuo-
     SUURTEN MUUTOSTEN VUOSI              Johdon ja hallinnon yhdistäminen toteutettiin täysi-           den odotuksista verrattaessa viime vuoteen . Sen osalta
                              määräisesti vuoden 2018 viimeisellä puoliskolla, kuten          pikkujoulusesonki oli maltillisempi verraten edeltävään
     Vuosi 2018 oli konsernillemme uuden aikakauden alku .  myös ostojen ja hankintojen keskittäminen sekä parem-        vuoteen, jolloin juhlittiin satavuotiasta Suomea ja viihde-
     Huhtikuussa meistä tuli kansainvälinen ravintolayhtiö, kun  pien ostosopimusten neuvottelut . Myös yhtiön kaupallis-    ravintolapalveluita käytettiin ennätyksellisen aktiivisesti .
     laajensimme ravintolatoimintaamme Tanskaan . Cock’s  ta organisaatiota vahvistettiin ja myyntitoiminnot keski-
     & Cows- sekä The Bird-yhtiöiden myötä portfolioomme  tettiin Helsinkiin . Uusi joustavampi henkilöstörakenne ja      KOHTI POHJOIS-EUROOPAN
     tuli 11 ravintolaa ja baaria Kööpenhaminassa . Kesäkuussa  toimintamalli ajetaan sisään vuoden 2019 ensimmäisellä     MARKKINAJOHTAJUUTTA
     teimme suomalaista ravintolahistoriaa alan suurimman  kvartaalilla ja sen tulokset alkavat näkyä vuoden 2019
     yrityskaupan myötä . Restamaxin ja Royal Ravintoloiden  toisesta kvartaalista alkaen .                   Vuoden 2018 lopussa meillä oli ravintoloita yli 200, joista
     yhdistyessä ravintolakattauksemme kasvoi liki sadalla                                    Tanskassa 16 . Toukokuun 2019 loppuun mennessä meillä
     yksiköllä yli 200 ravintolaan, henkilöstömäärämme nousi  Ravintolaportfoliomme saneeraus- ja uudistustoimenpi-       tulee olemaan Tanskassa yli 20 ravintolaa . Vuonna 2019
     4 000 henkilöön ja meistä tuli yksi Pohjoismaiden suu- teet mahdollistavat keskittymisen ydinliiketoimintaamme       kasvatamme asemaamme kansainvälisillä markkinoilla
     rimmista ravintolakonserneista . Joulukuussa muutimme  ja sen kannattavaan kasvuun . Suljimme vuoden 2018         entisestään avaamalla muun muassa palkitun Pizzeria
     yhtiömme nimen Restamaxista NoHo Partnersiksi ja syntyi  jälkimmäisellä puolikkaalla yhteensä 23 kannattamaton-      Lucan sekä Yes Yes Yesin Kööpenhaminaan . Huhtikuussa
     kokonaan uusi yhtiö ja identiteetti, joka kuvaa mahdol- ta ravintolayksikköä, joiden kilpailukyky oli merkittävästi    2019 otamme seuraavan askeleen kansainvälistymisstra-
     lisuuksiamme, vahvuuksiamme ja tulevaisuuden tavoit- heikentynyt joko liikepaikasta, vuokrasopimuksesta tai        tegiassamme, kun laajennamme ravintolatoimintaamme
     teitamme entistä paremmin . Samalla päivitimme uuden  kilpailutilanteesta johtuen . Kohteiden yhteenlaskettu        Norjaan . Portfoliomme täydentyy 15 menestyksekkäällä
     strategiamme sekä tavoitteemme strategiakaudelle  operatiivinen liikevaihtovaikutus koko tilikaudelta on noin       ravintolalla, joiden myötä NoHo Partnersista tulee merkit-
     2019–2021 .                    12 miljoonaa euroa ja samalla poistuu noin 2 miljoonaa          tävä toimija Norjan ravintolamarkkinassa .
                              euroa negatiivista käyttökatetta . Ydinliiketoiminnan kehi-
     UUDEN YHTIÖN STRATEGIANA KANNATTAVA        tysohjelmalla haetaan orgaanista kasvua ja allokoidaan          Tavoittelemme yli 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja
     KASVU                       resursseja aikaisempaa vahvemmin ydinliiketoiminnan            noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2021
                              tuottavuuteen . Yhtiön laaja brändiportfolio ja kumppa-          loppuun mennessä . Tilikauden 2019 loppuun mennessä
     Kannattavan kasvun strategiamme painopiste on   nimalli mahdollistavat paikallisen ja tuottavan konsep-          tavoittelemme ravintolasegmentillä noin 250 miljoonan
     kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden selkeässä  tien uudistustyön ja uusien liikeideoiden synnyttämisen .        euron liikevaihtoa ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaalia
     parantamisessa ja Royal Ravintolat -integraation lop-                                    sekä henkilöstövuokraussegmentillä noin 150 miljoonan
     puun viemisessä . Samanaikaisesti haluamme rakentaa  LIIKEVAIHTO KASVOI 74 %, KERTAERÄT                  euron liikevaihtoa ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaa-
     jo pohjaa tulevaisuuden kasvulle, jota odotamme erityi- HEIKENSIVÄT KANNATTAVUUTTA                     lia . Vuoden 2019 vahvaan kassavirtaan suhteutettuna
     sesti kansainvälisiltä markkinoilta . Strategiamme kes-                                   lainanhoitokykymme on hyvä ja lähes 139 miljoonan
     kiössä on kannattava kasvu kotimaan kasvukeskuksissa  Tammi–joulukuussa 2018 konsernimme liikevaihto kasvoi        euron nettovelkamme hallittu .
     ja isoissa tapahtumissa orgaanisesti, uusperustannalla,  lähes 74 prosenttia, käyttökate kasvoi lähes 27 prosent-
     yritysostoin ja digitaalisesti, kansainvälinen laajentu- tia ja liikevoitto laski yli 33 prosenttia edelliseen tilikau-  Monin tavoin muutosrikkaan vuoden jälkeen olemme
     minen Pohjois-Euroopan markkinoille sekä kannattava  teen verrattuna . Vuoden 2018 liikevaihtomme ylsi 323,2        aloittaneet matkan kohti uusia tavoitteitamme . Pitkällä
     kasvu henkilöstövuokrauspalveluissa orgaanisesti ja yri- miljoonaan euroon, käyttökate 28,4 miljoonaan euroon       aikavälillä kannattavan kasvun keskiössä ovat myyntiin
     tysostoin . Kannattavan kasvun strategiaamme tukevat  ja liikevoitto 7,2 miljoonaan euroon .                ja markkinointiin panostaminen digitaalisin ratkaisuin,
     lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat .                                      valikoidut isot ja kannattavat uudet hankkeet sekä kan-
                              Tilikauden 2018 tulokseemme vaikuttivat poikkeukselli-          sainvälisen kasvualustan ulosmittaaminen . Visionamme
     Lyhyen aikavälin (2018–2019) kannattavuusohjelmia  sen suuret kertaerät, jotka johtuivat merkittävistä tran-        on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolatoimija .
     ovat Royal Ravintoloiden integraatio, ravintolaportfo- saktioista ja tehostamistoimenpiteistä niin kotimaassa
     lion saneeraus sekä ydinliiketoiminnan kehitysohjelma,  kuin ulkomaillakin . Merkittäviä kuluja olivat tytäryhtiöm-
     jotka käynnistyivät vuoden 2018 toisella puoliskolla  me Smile Henkilöstöpalvelujen pörssiin listautumisen
     tehokkaasti . Royal Ravintoloiden integraatio etenee  valmisteleminen, ydinliiketoimintamme kehittäminen,         Aku Vikström
     aikataulun mukaisesti ja sen arvioidaan tuovan konser- ravintolaportfoliomme saneeraus ja uudistustoimen-
     niin vähintään 6 miljoonan euron synergiat vuoden 2019  piteet sekä investoinnit kansainvälisen kasvun laajen-       toimitusjohtaja,
     loppuun mennessä .                tamiseksi . Kansainvälistä ravintolaliiketoimintaamme           NoHo Partners Oyj
                              rasittivat uudet transaktiot, ylösajokustannukset sekä
                              investoinnit organisaation vahvistamiseen .
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15