Page 12 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 12

12                                                                                                                 13
     SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT,

     TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

     SAMI ASIKAINEN
     SMILE HENKILÖSTÖPALVELUIDEN KASVU YHÄ       Tilikauden 2018 mittavimpiin tapahtumiimme lukeutui
     TOIMIALAANSA VOIMAKKAAMPAA            myös pörssiin listautumisen valmisteleminen . Listautu-
                              misannin peruuntumisesta huolimatta saavutimme ver-
     Liiketoimintamme kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2018 aikana  tailukelpoisen tuloksen ja hyödyimme prosessista monin
     entisestään pitäen Smilen vankasti Suomen johtavien  tavoin . Koko organisaatio tarkasteltiin kriittisesti läpi,
     henkilöstövuokraustoimijoiden joukossa . Yhtiömme liike-  minkä ansiosta yhtiön toiminnalla on entistä vahvempi
     vaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna yli 68  perusta . Tähtäämme strategiamme mukaisiin koviin
     prosenttia, käyttökate lähes 33 prosenttia ja liikevoitto  kasvutavoitteisiimme tutkien aktiivisesti uusia vaihtoeh-
     lähes 30 prosenttia . Tuloksesta listautumiseen liittyvät  toja tulevaisuuden kasvumme mahdollistamiseksi .
     kustannukset oikaistuina, vertailukelpoinen käyttökate
     parani noin 45 prosenttia ja liikevoitto noin 51 prosenttia .  SMILEN VAHVUUDET KOROSTUVAT
     Smile on ollut osa NoHo Partnersia vuodesta 2014 ja  KIRISTYVÄSSÄ KILPAILUTILANTEESSA
     kasvattanut siinä ajassa liikevaihtonsa 6,8 miljoonasta
     eurosta 127,1 miljoonaan euroon . Kasvumme on edelleen  Uskomme kasvumme jatkuvan edelleen, vaikka työ-
     toimialan yleistä kasvua nopeampaa .       voiman saatavuus hidastaakin kasvuamme edellisten
                              vuosien hurjaan kasvuvauhtiin verrattuna . Orgaani-
     Kova kasvumme kulminoitui edellisvuosien tapaan myös  seen kasvuun näemme useita mielenkiintoisia polkuja .
     vuonna 2018 orgaaniseen kasvuun ja yritysostoihin .  Vuoden 2018 aikana käynnistyneet uudet palvelumme,
     Vahvistimme asemaamme niin maantieteellisesti kuin  suorarekrytointia tuottava Smile Rekry ja ulkomaisen
     toimialakohtaisestikin – erityisesti teollisuuden, raken- työvoiman tuontiin keskittyvä Smile Import, laajentavat
     tamisen ja logistiikan parissa . Yritysostoihin lukeutuivat  asiakaskuntaamme entisestään . Panostamme edelleen
     Kymppi Service Oy, Jobio-yhtiöt sekä Job Services Two  kasvaviin toimialoihin, kuten logistiikka-alaan ja etsimme
     Oy ja Job Services Three Oy . Samoin ulkomaisen raken- jatkuvasti uusia mahdollisuuksia toimialoilta, joilla emme
     nustyövoiman tuontiin keskittynyt Adicio Oy tuli osaksi  vielä toimi .
     Smilea . Orgaaninen kasvumme tapahtui kaikilla toimi-
     aloilla ja erityisesti HoReCa-puolella .     Läpi koko historiamme olemme pärjänneet markkinoita
                              paremmin . Voittamisen kulttuurimme ja menestyk-
     Yritysostojen yhteydessä olemme panostaneet johdon- semme perustuu pitkälti arvojemme – ihmisläheisyys,
     mukaisesti uusien yhtiöiden integroimiseen osaksi Smilea .  ammattiylpeys, yrittäjyys ja positiivisuus – mukaiseen
     Yhteisen arvomaailman jalkauttaminen, järjestelmien  toimintaan . Yhdistämme kovan duunin hyvään fiilikseen .
     ja toimintojen yhtenäistäminen, tiimien ja hallinnon  Ykkösvahvuutemme on henkilöstömme, jonka hyvinvoin-
     tehostaminen sekä organisaatioomme saatu uusi lisä- tiin ja osaamiseen panostamme . Vuoden 2018 aikana
     osaaminen ovat vaikuttaneet kaikkeen tekemiseemme  koko henkilöstö on valmennettu Ilon kautta töihin ja
     positiivisesti .                 Ilon kautta johtamiseen -teemoja kunnioittaen . Meidät
                              tunnetaan hyväntuulisista työntekijöistämme ja meillä
     Panostimme voimakkaasti Smile-brändin tunnettavuu- viihdytään, siitä olemme ylpeitä .
     teen . Smile, Ilon kautta töihin -sloganin myötä tunnet-
     tuutemme on kasvanut merkittävästi . Tunnettuus ja Ilon  Positiivinen meno tulee jatkumaan vuonna 2019 . Menes-
     kautta töihin -asenteemme on toiminut työvoimanhan- tyksemme perustuu vahvuuksiimme . Yhtiömme tuottaa
     kinnan moottorina . Sisäistä tehokkuuttamme ja toimin- jatkossakin iloa ja hyviä tuloksia kaikille sidosryhmilleen .
     taamme ohjaa keskitetty ja yhtenäinen digitaalinen                                        Sami Asikainen
     käyttöjärjestelmä, jonka ansiosta organisaatioraken-                                       toimitusjohtaja,
     teemme on kevyt ja olemme yksi toimialamme kannat-                                        Smile Henkilöstöpalvelut Oyj
     tavimmista yhtiöstä .
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17