Page 11 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 11

10                                                        11
 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

 AKU VIKSTRÖM  Vuoden viimeisellä kvartaalilla organisoimme ravintola-


        liiketoimintasegmenttimme neljän liiketoiminta-alueen
        mukaisesti: ruokaravintolat, yökerhot ja viihderavintolat,
        fast casual -ravintolat sekä kansainväliset ravintolat .
        Ruokaravintola- ja fast casual -segmentit performoivat
        vuonna 2018 odotusten mukaisesti hyvin, sen sijaan yö-
        kerho- ja viihderavintolasegmentti jäi hieman loppuvuo-
 SUURTEN MUUTOSTEN VUOSI Johdon ja hallinnon yhdistäminen toteutettiin täysi- den odotuksista verrattaessa viime vuoteen . Sen osalta
 määräisesti vuoden 2018 viimeisellä puoliskolla, kuten  pikkujoulusesonki oli maltillisempi verraten edeltävään
 Vuosi 2018 oli konsernillemme uuden aikakauden alku .  myös ostojen ja hankintojen keskittäminen sekä parem- vuoteen, jolloin juhlittiin satavuotiasta Suomea ja viihde-
 Huhtikuussa meistä tuli kansainvälinen ravintolayhtiö, kun  pien ostosopimusten neuvottelut . Myös yhtiön kaupallis- ravintolapalveluita käytettiin ennätyksellisen aktiivisesti .
 laajensimme ravintolatoimintaamme Tanskaan . Cock’s  ta organisaatiota vahvistettiin ja myyntitoiminnot keski-
 & Cows- sekä The Bird-yhtiöiden myötä portfolioomme  tettiin Helsinkiin . Uusi joustavampi henkilöstörakenne ja  KOHTI POHJOIS-EUROOPAN
 tuli 11 ravintolaa ja baaria Kööpenhaminassa . Kesäkuussa  toimintamalli ajetaan sisään vuoden 2019 ensimmäisellä  MARKKINAJOHTAJUUTTA
 teimme suomalaista ravintolahistoriaa alan suurimman  kvartaalilla ja sen tulokset alkavat näkyä vuoden 2019
 yrityskaupan myötä . Restamaxin ja Royal Ravintoloiden  toisesta kvartaalista alkaen . Vuoden 2018 lopussa meillä oli ravintoloita yli 200, joista
 yhdistyessä ravintolakattauksemme kasvoi liki sadalla   Tanskassa 16 . Toukokuun 2019 loppuun mennessä meillä
 yksiköllä yli 200 ravintolaan, henkilöstömäärämme nousi  Ravintolaportfoliomme saneeraus- ja uudistustoimenpi- tulee olemaan Tanskassa yli 20 ravintolaa . Vuonna 2019
 4 000 henkilöön ja meistä tuli yksi Pohjoismaiden suu- teet mahdollistavat keskittymisen ydinliiketoimintaamme  kasvatamme asemaamme kansainvälisillä markkinoilla
 rimmista ravintolakonserneista . Joulukuussa muutimme  ja sen kannattavaan kasvuun . Suljimme vuoden 2018  entisestään avaamalla muun muassa palkitun Pizzeria
 yhtiömme nimen Restamaxista NoHo Partnersiksi ja syntyi  jälkimmäisellä puolikkaalla yhteensä 23 kannattamaton- Lucan sekä Yes Yes Yesin Kööpenhaminaan . Huhtikuussa
 kokonaan uusi yhtiö ja identiteetti, joka kuvaa mahdol- ta ravintolayksikköä, joiden kilpailukyky oli merkittävästi  2019 otamme seuraavan askeleen kansainvälistymisstra-
 lisuuksiamme, vahvuuksiamme ja tulevaisuuden tavoit- heikentynyt joko liikepaikasta, vuokrasopimuksesta tai  tegiassamme, kun laajennamme ravintolatoimintaamme
 teitamme entistä paremmin . Samalla päivitimme uuden  kilpailutilanteesta johtuen . Kohteiden yhteenlaskettu  Norjaan . Portfoliomme täydentyy 15 menestyksekkäällä
 strategiamme sekä tavoitteemme strategiakaudelle  operatiivinen liikevaihtovaikutus koko tilikaudelta on noin  ravintolalla, joiden myötä NoHo Partnersista tulee merkit-
 2019–2021 . 12 miljoonaa euroa ja samalla poistuu noin 2 miljoonaa  tävä toimija Norjan ravintolamarkkinassa .
  euroa negatiivista käyttökatetta . Ydinliiketoiminnan kehi-
 UUDEN YHTIÖN STRATEGIANA KANNATTAVA  tysohjelmalla haetaan orgaanista kasvua ja allokoidaan  Tavoittelemme yli 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja
 KASVU resursseja aikaisempaa vahvemmin ydinliiketoiminnan  noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2021
  tuottavuuteen . Yhtiön laaja brändiportfolio ja kumppa- loppuun mennessä . Tilikauden 2019 loppuun mennessä
 Kannattavan kasvun strategiamme painopiste on  nimalli mahdollistavat paikallisen ja tuottavan konsep- tavoittelemme ravintolasegmentillä noin 250 miljoonan
 kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden selkeässä  tien uudistustyön ja uusien liikeideoiden synnyttämisen . euron liikevaihtoa ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaalia
 parantamisessa ja Royal Ravintolat -integraation lop-   sekä henkilöstövuokraussegmentillä noin 150 miljoonan
 puun viemisessä . Samanaikaisesti haluamme rakentaa  LIIKEVAIHTO KASVOI 74 %, KERTAERÄT  euron liikevaihtoa ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaa-
 jo pohjaa tulevaisuuden kasvulle, jota odotamme erityi- HEIKENSIVÄT KANNATTAVUUTTA lia . Vuoden 2019 vahvaan kassavirtaan suhteutettuna
 sesti kansainvälisiltä markkinoilta . Strategiamme kes- lainanhoitokykymme on hyvä ja lähes 139 miljoonan
 kiössä on kannattava kasvu kotimaan kasvukeskuksissa  Tammi–joulukuussa 2018 konsernimme liikevaihto kasvoi  euron nettovelkamme hallittu .
 ja isoissa tapahtumissa orgaanisesti, uusperustannalla,  lähes 74 prosenttia, käyttökate kasvoi lähes 27 prosent-
 yritysostoin ja digitaalisesti, kansainvälinen laajentu- tia ja liikevoitto laski yli 33 prosenttia edelliseen tilikau- Monin tavoin muutosrikkaan vuoden jälkeen olemme
 minen Pohjois-Euroopan markkinoille sekä kannattava  teen verrattuna . Vuoden 2018 liikevaihtomme ylsi 323,2  aloittaneet matkan kohti uusia tavoitteitamme . Pitkällä
 kasvu henkilöstövuokrauspalveluissa orgaanisesti ja yri- miljoonaan euroon, käyttökate 28,4 miljoonaan euroon  aikavälillä kannattavan kasvun keskiössä ovat myyntiin
 tysostoin . Kannattavan kasvun strategiaamme tukevat  ja liikevoitto 7,2 miljoonaan euroon . ja markkinointiin panostaminen digitaalisin ratkaisuin,
 lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat .   valikoidut isot ja kannattavat uudet hankkeet sekä kan-
  Tilikauden 2018 tulokseemme vaikuttivat poikkeukselli- sainvälisen kasvualustan ulosmittaaminen . Visionamme
 Lyhyen aikavälin (2018–2019) kannattavuusohjelmia  sen suuret kertaerät, jotka johtuivat merkittävistä tran- on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolatoimija .
 ovat Royal Ravintoloiden integraatio, ravintolaportfo- saktioista ja tehostamistoimenpiteistä niin kotimaassa
 lion saneeraus sekä ydinliiketoiminnan kehitysohjelma,  kuin ulkomaillakin . Merkittäviä kuluja olivat tytäryhtiöm-
 jotka käynnistyivät vuoden 2018 toisella puoliskolla  me Smile Henkilöstöpalvelujen pörssiin listautumisen
 tehokkaasti . Royal Ravintoloiden integraatio etenee  valmisteleminen, ydinliiketoimintamme kehittäminen,  Aku Vikström
 aikataulun mukaisesti ja sen arvioidaan tuovan konser- ravintolaportfoliomme saneeraus ja uudistustoimen-
 niin vähintään 6 miljoonan euron synergiat vuoden 2019  piteet sekä investoinnit kansainvälisen kasvun laajen- toimitusjohtaja,
 loppuun mennessä . tamiseksi . Kansainvälistä ravintolaliiketoimintaamme  NoHo Partners Oyj
 rasittivat uudet transaktiot, ylösajokustannukset sekä
 investoinnit organisaation vahvistamiseen .
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16