Page 13 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 13

12                                                        13
 SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT,

 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

 SAMI ASIKAINEN
 SMILE HENKILÖSTÖPALVELUIDEN KASVU YHÄ  Tilikauden 2018 mittavimpiin tapahtumiimme lukeutui
 TOIMIALAANSA VOIMAKKAAMPAA myös pörssiin listautumisen valmisteleminen . Listautu-
 misannin peruuntumisesta huolimatta saavutimme ver-
 Liiketoimintamme kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2018 aikana  tailukelpoisen tuloksen ja hyödyimme prosessista monin
 entisestään pitäen Smilen vankasti Suomen johtavien  tavoin . Koko organisaatio tarkasteltiin kriittisesti läpi,
 henkilöstövuokraustoimijoiden joukossa . Yhtiömme liike-  minkä ansiosta yhtiön toiminnalla on entistä vahvempi
 vaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna yli 68  perusta . Tähtäämme strategiamme mukaisiin koviin
 prosenttia, käyttökate lähes 33 prosenttia ja liikevoitto  kasvutavoitteisiimme tutkien aktiivisesti uusia vaihtoeh-
 lähes 30 prosenttia . Tuloksesta listautumiseen liittyvät  toja tulevaisuuden kasvumme mahdollistamiseksi .
 kustannukset oikaistuina, vertailukelpoinen käyttökate
 parani noin 45 prosenttia ja liikevoitto noin 51 prosenttia .  SMILEN VAHVUUDET KOROSTUVAT
 Smile on ollut osa NoHo Partnersia vuodesta 2014 ja  KIRISTYVÄSSÄ KILPAILUTILANTEESSA
 kasvattanut siinä ajassa liikevaihtonsa 6,8 miljoonasta
 eurosta 127,1 miljoonaan euroon . Kasvumme on edelleen  Uskomme kasvumme jatkuvan edelleen, vaikka työ-
 toimialan yleistä kasvua nopeampaa . voiman saatavuus hidastaakin kasvuamme edellisten
 vuosien hurjaan kasvuvauhtiin verrattuna . Orgaani-
 Kova kasvumme kulminoitui edellisvuosien tapaan myös  seen kasvuun näemme useita mielenkiintoisia polkuja .
 vuonna 2018 orgaaniseen kasvuun ja yritysostoihin .  Vuoden 2018 aikana käynnistyneet uudet palvelumme,
 Vahvistimme asemaamme niin maantieteellisesti kuin  suorarekrytointia tuottava Smile Rekry ja ulkomaisen
 toimialakohtaisestikin – erityisesti teollisuuden, raken- työvoiman tuontiin keskittyvä Smile Import, laajentavat
 tamisen ja logistiikan parissa . Yritysostoihin lukeutuivat  asiakaskuntaamme entisestään . Panostamme edelleen
 Kymppi Service Oy, Jobio-yhtiöt sekä Job Services Two  kasvaviin toimialoihin, kuten logistiikka-alaan ja etsimme
 Oy ja Job Services Three Oy . Samoin ulkomaisen raken- jatkuvasti uusia mahdollisuuksia toimialoilta, joilla emme
 nustyövoiman tuontiin keskittynyt Adicio Oy tuli osaksi  vielä toimi .
 Smilea . Orgaaninen kasvumme tapahtui kaikilla toimi-
 aloilla ja erityisesti HoReCa-puolella . Läpi koko historiamme olemme pärjänneet markkinoita
  paremmin . Voittamisen kulttuurimme ja menestyk-
 Yritysostojen yhteydessä olemme panostaneet johdon- semme perustuu pitkälti arvojemme – ihmisläheisyys,
 mukaisesti uusien yhtiöiden integroimiseen osaksi Smilea .  ammattiylpeys, yrittäjyys ja positiivisuus – mukaiseen
 Yhteisen arvomaailman jalkauttaminen, järjestelmien  toimintaan . Yhdistämme kovan duunin hyvään fiilikseen .
 ja toimintojen yhtenäistäminen, tiimien ja hallinnon  Ykkösvahvuutemme on henkilöstömme, jonka hyvinvoin-
 tehostaminen sekä organisaatioomme saatu uusi lisä- tiin ja osaamiseen panostamme . Vuoden 2018 aikana
 osaaminen ovat vaikuttaneet kaikkeen tekemiseemme  koko henkilöstö on valmennettu Ilon kautta töihin ja
 positiivisesti . Ilon kautta johtamiseen -teemoja kunnioittaen . Meidät
 tunnetaan hyväntuulisista työntekijöistämme ja meillä
 Panostimme voimakkaasti Smile-brändin tunnettavuu- viihdytään, siitä olemme ylpeitä .
 teen . Smile, Ilon kautta töihin -sloganin myötä tunnet-
 tuutemme on kasvanut merkittävästi . Tunnettuus ja Ilon  Positiivinen meno tulee jatkumaan vuonna 2019 . Menes-
 kautta töihin -asenteemme on toiminut työvoimanhan- tyksemme perustuu vahvuuksiimme . Yhtiömme tuottaa
 kinnan moottorina . Sisäistä tehokkuuttamme ja toimin- jatkossakin iloa ja hyviä tuloksia kaikille sidosryhmilleen .
 taamme ohjaa keskitetty ja yhtenäinen digitaalinen  Sami Asikainen
 käyttöjärjestelmä, jonka ansiosta organisaatioraken- toimitusjohtaja,
 teemme on kevyt ja olemme yksi toimialamme kannat- Smile Henkilöstöpalvelut Oyj
 tavimmista yhtiöstä .
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18