Page 9 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 9

9


       TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
       Ennätyksellisen kasvun vuosi          hallintoamme. Panostamme entistä enemmän liike-
                               toimintayksikköjen johtamiseen, hankintojen tehos-
       Tilikausi 2017 jää historiaamme kovan kasvun vuotena.  tamiseen sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen.
       Tammi–joulukuussa 2017 konsernimme liikevaihto  Tulemme esimerkiksi laajentamaan Restamax Akate-
       kasvoi lähes 43 prosenttia, käyttökate 15,5 prosenttia mian tarjoamia koulutusmahdollisuuksia henkilöstölle.
       ja liikevoitto lähes 20 prosenttia edelliseen tilikauteen  Myynti, markkinointi ja markkinatietämys saavat entistä
       verrattuna.                   enemmän painoarvoa toiminnassamme ja tätä varten
                               tulemme vahvistamaan johtoryhmäämme vuoden 2018
       Vuoden 2017 tunnusluvut ovat varsin positiivisia. Saavu- aikana kaupallisella johtajalla.
       timme jälleen pitkän aikavälin strategiset tavoitteemme
       ja ylitimme vuodelle 2018 asettamamme 180 miljoonan  Pohjois-Euroopan johtavaksi ravintola-
       euron liikevaihtotavoitteemme jo vuoden 2017 aikana.  toimijaksi
       Vaikka vuoden 2017 toinen ja kolmas kvartaali olivat
       kolean ja sateisen kesäsään myötä haastavia vaikuttaen  Otimme maaliskuussa 2018 merkittävän askeleen
       käyttökate- ja liiketulosmarginaaliimme, saimme pidet- Restamaxin historiassa. Laajennamme ravintolaliike-
       tyä keskeisimmät tehokkuuslukumme, kuten henki- toimintaamme Tanskaan. Ostimme yli 90 prosenttia
       löstökulumme ja materiaalikatteemme, hyvällä tasolla.  suosituista tanskalaisista Cock’s & Cows- sekä The
       Vuoden 2017 vahva lisäpanostus myyntiin, markkinoin- Bird -konsepteista, joilla on tällä hetkellä yhteensä 11
       tiin ja toimintatapojen tehostamiseen näkyivät aktiivi- ravintolaa Kööpenhaminan avainlokaatioissa. Ravinto-
       sena asiakasvirtana ja keskiostoksen kasvuna.  loiden perustajat Lasse Wiwe ja Daniel Knuttel tulevat
                               toimimaan tanskalaisen tytäryhtiömme partnereina
       Palvelimme vuonna 2017 yhteensä jopa 7 miljoonaa asia- ja liiketoimintojen operatiivisessa johdossa. Heidän
       kasta ja ravintolaportfoliomme kasvoi 110 ravintolasta yli  osaamisensa ja markkinatuntemuksensa luovat hyvän
       130:een. Vuoden viimeinen kvartaali oli varsin onnistunut  pohjan voimakkaalle kasvulle Tanskassa. Ruokaravinto-
       ja se huipentui ennätyksellisen vilkkaaseen pikkujou- loiden lisäksi näemme siellä hyviä kasvumahdollisuuksia
       lukauteen. Avasimme loka–joulukuussa yli kymmenen  yökerho- ja viihderavintolaliiketoiminnassa. Kesän 2018
       uutta ravintolaa ja näistä avauskustannuksista huolimatta  aikana molemmat ravintolakonseptit tulevat avaamaan
       onnistuimme kuromaan kiinni kehnon kesäsään rasitta- uudet yksiköt keskeisille sijainneille Kööpenhaminan
       mia toisen ja kolmannen neljännen tuloksia.   kansainväliselle lentokentälle.

       Vuoden 2017 aikana vahvistimme asemaamme tutuissa  Kansainvälistymistämme tukee entisestään huhtikuussa
       kaupungeissa sekä laajensimme markkina-aluettamme  2018 uutisoimamme yhdistyminen Royal Ravintoloiden
       myös uusille paikkakunnille. Monistimme tuttuja ja  kanssa. Royal Ravintolat -konserniin kuului vuoden 2017
       suosittuja konseptejamme ja väritimme ravintola- lopussa yhteensä 35 yksilöllistä ravintolaa, 21 Hanko Sushi
       kenttää kokonaan uusilla liikeideoilla. Avasimme Run  -ravintolaa, 7 Pizzarium-ravintolaa sekä 4 Sandro-ravin-
       Out -pakopelihuoneet Tampereelle ja Seinäjoelle sekä  tolaa eri puolilla maata. Premium-ravintoloistaan tunne-
       vuoden 2018 alussa tiettävästi Suomen ensimmäiset  tun konsernin muita tunnettuja brändejä ovat muun
       laatuaan olevat Vihahuoneen ja täysin pimeän pakopeli- muassa Savoy, Löyly, Elite, Palace ja Teatteri. Kaupan
       huone Dark Roomin Tampereelle.         toteutuessa tulen tulevaisuudessa vastaamaan yhtiömme
                               ulkomaan toiminnoista Restamax Internationalin toimi-
       Smile Henkilöstöpalvelut toimialansa      tusjohtajana. Royal Ravintoloiden toimitusjohtaja Aku
       suurimpien joukkoon               Vikström puolestaan tulee aloittamaan konsernimme
                               toimitusjohtajana vastuullaan yhtiön kotimaan toimin-
       Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n kasvuvauhti kiihtyi  not. Tavoitteenamme on olla Pohjois-Euroopan johtava
       vuonna 2017 niin orgaanisesti kuin yritysostojenkin  ravintolatoimija vuoteen 2020 mennessä.
       myötä, ja se kipusi toimialansa suurimpien toimijoiden
       joukkoon. Yritysostojen seurauksena Smilen markkina- Arvioimme strategiamme mukaisesti konsernin liike-
       asema vahvistui merkittävästi esimerkiksi Varsinais- vaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä
       Suomessa, Satakunnassa, Kainuussa, Helsingissä ja  tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Tavoit-
       Pirkanmaalla, erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja  telemme ravintolasegmentillä, ilman Royal Ravintoloita,
       ravintolatoiminnan puolella. Maaliskuussa 2018 tiedo- noin 140 miljoonan euron liikevaihtoa ja henkilöstövuok-
       timme arvioivamme Smilen listaamista Nasdaq Helsinki  rauksessa noin 110 miljoonan euron liikevaihtoa – eli
       Oy:n pörssilistalle.              yhteensä noin 240 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden
                               2018 loppuun mennessä.
       Kohti uusia tavoitteita

       Julkaisimme vuoden 2017 lopulla konsernin uudet pitkän
       aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian. Tavoit-
       telemme yhteensä noin 400 miljoonan euron liikevaih-
       toa vuoden 2020 loppuun mennessä. Aktiivinen työ
       tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu. Tiedotimme  Juha Helminen
       tammikuussa 2018 uudistavamme organisaatiotamme ja  toimitusjohtaja, Restamax Oyj
                                                  Vuosikertomus 2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14